Regulamin

 1. System Rejestracji UOKiK jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1.
 2. System Rejestracji UOKiK służy do rejestracji uczestników wydarzeń organizowanych przez Urząd.
 3. Udział w wydarzeniach UOKiK jest bezpłatny, jednakże Urząd nie pokrywa kosztu dojazdów i noclegów uczestników.
 4. W celu uczestniczenia w wydarzeniu organizowanym przez UOKiK  konieczne jest założenie konta użytkownika.
 5. Utworzenie konta użytkownika możliwe jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego, w którym należy podać: imię, nazwisko, stanowisko, pełną nazwę reprezentowanej instytucji oraz adres jej siedziby, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
 6. Wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego konta użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez UOKiK danych osobowych użytkowników tylko i wyłącznie w celu działań edukacyjno-informacyjnych prowadzonych przez UOKiK zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach edukacyjno-informacyjnych poprzez odznaczenie odpowiedniego pola.
 8. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawidłowości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem założenia konta.
 9. Po otrzymaniu widomości z potwierdzeniem utworzenia konta użytkownik może zarezerwować swój udział w danym wydarzeniu UOKiK.
 10. Użytkownik zostaje uczestnikiem wydarzenia UOKiK po otrzymaniu potwierdzenia z akceptacją udziału.
 11. Konto zawiera dane użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszych zmian jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować.
 12. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane podczas rejestracji są prawidłowe.
 13. UOKiK drogą elektroniczną będzie informować użytkownika o danym wydarzeniu jak i nadchodzących, które będą organizowane przez UOKiK.
 14. Użytkownik biorący udział w danym wydarzeniu UOKiK zostanie poproszony o wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej oceny zakończonego wydarzenia.